Student Pilot 2016 ศิษย์การบิน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด รุ่นที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์การบิน รุ่นที่ 8

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

 

หมายเลข ชื่อ – สกุล
1 ทัตเทพ เทียนทอง
2 ศุภณัฐ กีรติไพบูลย์
3 ซามูเอล จันทร์หอม
4 แทนคุณ จิตรแก้ว
5 สิรพัชร์ อังศุภศิริกุล
6 ชิติพัทธ์ เอี่ยมสมบุญ
7 จักรี รักจันอัด
8 พีรพัศ ผลดีนานา
9 พีระพันธุ์ เบญจกุล
10 ภูริพัฒน์ แสนพิพัฒน์
11 จักรกริช เกกินะ
12 ปณชัย ธีระศักดิ์โสภณ
13 เอื้อกฤษต์ มนตรี
14 ณัฐพล ภัทรปัญจกุล
15 เฉลิมพล พลอยน้ำเงิน
16 ณัฐวรรณ จุลศักดิ์
17 ธีรภัทร เลิศวณิชพงศ์
18 ชลธร พรศิลป์
19 วิกรม เฉลิมสินสุวรรณ
20 พิเชษฐ์ อิทธิพรไพศาล
21 ปารณ อังศุวิจิตรกุล
22 จักริน รักษาชาติ
23 คณิน วงศ์อภินันท์
24 สุเมธ งามจิตวิรุฬห์
25 ธนากร เปรมปัญญา
26 โชติธัช อังกินันทน์
27 ธานินทร์ เกษตรธนสาร
28 วันมงคล อินทสุวรรณ์
29 เทิดธรรม อนันตเศรษฐ
30 วิศรุต วริวงศ์
31 ณัฐพงศ์ ชุมพลบัญชร
32 ณัฐดนัย กิ่งสุวรรณรัตน์
33 ปกรณ์ รัตนบุตร
34 พิชญ์สินี มีไทยวาลา
35 บุญชัย ศิริโรจน์รัตนะ
36 ทินกฤต ทองอุปการ
37 พิพัฒน์ ฉิมพรประพันธ์
38 ธีรภัทร วิริยะประสนชีวะ
39 มณเฑียร ทองเต็ม
40 ณัฐพล ศรีภูริจรรยา

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์การบิน รุ่นที่ 8 เพิ่มเติม

หมายเลข ชื่อ – สกุล
41 วรธัช ถาวรวงษ์
42 อมเรศ ผิวทองงาม
43 ปิยพนธ์ ภาณุสิทธิกร
44 เฉลิมพล กวางแก้ว
45 สิรวัชร จุฑามาศ
46 วรพงษ์ อิทธิธเนศ
47 ธิติ สุวรรณผ่องใส
48 เดชรัตน์ ทองรอด
49 ภูริพัชร์ ดำประภา
50 สุภกิตติ์ นิราทร
51 ศิวะพร ศิลาเมฆา
52 ศิรวิทย์ ฦๅชา
53 พิทวัส หวังธีรพงศ์
54 ณัฐภัทร ธนิตกุล
55 คณิน เจริญบุญวรรณ
56 กุลเดช พงษ์เภา
57 อภิสิทธิ์ พูนพิริยะ
58 กัญญาภัค แต่พิพัฒน์พงษ์
59 ธนพล สิริแสนยากร
60 พิธาน โสรจศรีสม
61 นาฬิก บุญสุจริตทรัพย์
62 นิธิศ จตุรานนท์

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์การบิน รุ่นที่ 8 มารายงานตัวและฟังการบรรยาย ในวันที่   25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้อง 305 ชั้น 3 Inflight Building (ตรงข้ามอาคารจอดรถ Long Term) ท่าอากาศยานดอนเมือง ในหัวข้อ ดังนี้

  • ระเบียบการปฏิบัติจาก บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
  • กำหนดการเข้าเรียนและการเตรียมตัวในการฝึกบินที่ Bangkok Aviation Center (BAC)
  • วิธีการชำระค่าเล่าเรียนการบินกับ BAC
  • การชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลการขอกู้เงิน และการตรวจประวัติผู้ค้ำ สำหรับผ่อนชำระค่าเล่าเรียนการบิน กับทางธนาคารธนชาต

– กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย 2 ชุด

– โปรดแต่งกายสุภาพ

หมายเหตุ : สนามบินดอนเมืองมีที่จอดรถค่อนข้างจำกัด จึงขอแนะนำให้ใช้บริการด้วยรถสาธารณะ

**หากท่านใดไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์**

INFLIGHT BUILDING

(ตึก Inflight Building)

Posted in ข่าวสาร | Comments Off on Student Pilot 2016 ศิษย์การบิน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด รุ่นที่ 8